วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 และ รก.ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาว ปารนีย์ บุญช่วย วิศวกร7 และนางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์6 ร่วมพิธีบวชป่า และทำบุญป่าประจำปี 2567 ป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกให้เกิดการหวงแหน เห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ "พิธีบวชป่า" ถือเป็นการรักษาป่าชุมชนของชาวบ้าน จากความเชื่อป่าเขาล้วนมีสิ่งปกปักษ์รักษา มิให้ใครทำลาย ที่มาของคำว่า"บวชป่า" เป็นการห่มจีวรให้กับต้นไม้ เช่นเดียวกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลี่ยนไป เป็นการนำความเชื่อทางด้านศาสนามาใช้ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ (บ้านศาลเจ้า) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

 

 IMG 4429 IMG 4455 
 IMG 4476  IMG 4499