>> 1. ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88
                    ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

          รายละเอียด/ดาวน์โหลด