1 ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบและสัญญาที่มีต่อกัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องสาธารณูปโภคโดยรวม ทั้งในน้ำและบนบก
อันได้แก่ ร่องน้ำทางเดินเรือ ทุ่นและหลักไฟนำร่อง ระบบสื่อสารและการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรทางน้ำตลอดจนระบบสาธารณูปโภคบนบกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการให้บริการผ่านระบบ Smart Port ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

mit3 1  MARINE 170407 0105

2 การจัดการด้านความปลอดภัยท่าเรือ
การจัดการด้านความปลอดภัยท่าเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้จัดตั้งศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือเพื่อการปฏิบัติในการดูแลรักษาพื้นที่เขตท่าเรือทั้งในน้ำและบนบก
ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISPS Code ตลอดจน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 

 

 

3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “Clean and Green Port With Speed and better Service” ได้นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือให้กับชุมชนได้รับทราบ
และจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไข (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 

4 การจัดการด้านสาธารณสุข
ดำเนินงานตามสมรรถนะหลักที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization:WHO) เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในฐานะเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
และในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทางเดินเรือจังหวัดระยอง โดยมีการฝึกซ้อมการประสานงานและฝึกปฏิบัติการจริง ร่วมกันกับผู้ประกอบการท่าเรือ และหน่วยงานราชการประจำทุกปี

hr1hr4

5 การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco-World Class “Eco Industrial Town” สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นำในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และสร้างเสริมภาคสังคมชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ร่วมกัน

result and target