>> 1. ประกาศกรมเจ้าท่า
         ที่ ๒๘o / ๒๕๔๒
         เรื่อง ยกเว้นเรือและกำหนดประเภทการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ที่ไม่ ต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่า
                                                                                                      รายละเอียด >>

 

>> 2. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
         ที่ ๓ / ๒๕๔๔
         เรื่อง การดำเนินการในการบรรทุกขนถ่าย ขนส่ง และรับฝากเก็บสินค้าอันตราย
                                                                                                       รายละเอียด >>

 

>> 3. ประกาศกรมเจ้าท่า
        ที่ ๓๒๙ / ๒๕๔๕
        เรื่อง การบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
                                                                                                      รายละเอียด >>

 

>> 4. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
         ที่    o๑o / ๒๕๔๕
         เรื่อง การเติมน้ำมันเรือ (Bunkering) ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด    
                                                                                                     รายละเอียด >>

 

>> 5. ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
         ที่ ๘๙/๒๕๔๕
         เรื่อง การบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
                                                                                                     รายละเอียด >>

 

>> 6. ประกาศกรมศุลกากร
         ที่ ๓๓ / ๒๕๔๖
         เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด
                                                                                                     รายละเอียด >>

 

>> 7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
         ที่    พ.ศ. ๒๕๔๘
         เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
                                                                                                     รายละเอียด >>

 

>> 8. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  

           ที่ ๐๐๖/๒๕๕๕
           เรื่อง การปรับลดอัตราค่าภาระตู้สินค้าในการขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออุตสหกรรมมาบตาพุต
                                                                                                     รายละเอียด >>

                     

>>  9. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

           ที่  ๖๗ / ๒๕๕๗

           เรื่อง  การซ่อมบำรุงใหญ่สำหรับผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ฯ มาบตาพุด

                                                                                                    รายละเอียด  >>

 

>>  10. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

            ที่  ๖๘ / ๒๕๕๗

            เรื่อง  การควบคุมการจราจรในพื้นที่ฯ มาบตาพุด

                                                                                                   รายละเอียด  >>

 

>>  11. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

            ที่ สทร.๐๐๖/๒๕๕๘

            เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศขนาดเร็วของแรงลมระดับสูง 1000 CFM ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

                                                                                                  รายละเอียด  >>

 

>>  12. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   

            ที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2558

            เรื่อง  นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                  รายละเอียด  >>

 

>>  13. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   

            ที่ สทร.๐๐๕/๒๕๖๔
            เรื่อง ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันในการให้บริการเรือลากจูง

                                                                                                 รายละเอียด  >>

 

>>  14. ประกาศคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
            ที่ ๑๓๕/๒๕๕๘เรื่อง
            การรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมหรือท่าเรืออุตสาหกรรม

                                                                                                 รายละเอียด  >> 

>>  15. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

           ที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2558

           เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

                                                                                                  รายละเอียด  >>

>>  16. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

           ที่ ๕/๒๕๓๙

           เรื่อง  ค่าภาระใช้ร่องน้ำ (Port Dues) สำหรับเรือที่ขอย้ายที่จอด

                                                                                                  รายละเอียด  >>

>>  17. ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

           ที่ สทร ๐๓๐/๒๕๖๕

           เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

                                                                                                  รายละเอียด  >>

>>  18. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

           ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

           เรื่อง ประกาศผู้ชนะเชิญชวนเอกชนให้บริการจัดส่งเสบียงอาหารให้กับเรือ ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

                                                                                                  รายละเอียด  >>

>>  19. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

           ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

           เรื่อง ประกาศผู้ชนะเชิญชวนเอกชนให้บริการจัดส่งเสบียงอาหารให้กับเรือ ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

                                                                                                  รายละเอียด >>