ประกาศเมื่อ เรื่อง หน่วยงานที่ประกาศ ประกาศลงราชกิจจาฯ
2 พ.ย. 2564  ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 30 ก.ย. 2564
13 ก.ค. 2564   คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 673-25 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสะเก็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 13 พ.ค. 2564
21 ส.ค. 2560   1. ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม   (ฉบับที่  ๔)   พ.ศ.  ๒๕๕๙ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13 พ.ค. 2559
2. แก้ไขเพิ่มเติม
6 ส.ค. 2559   หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบน้ําทิ้งลงสู่คลองลําน้ําสาธารณะ กรมเจ้าท่า  -  
8 พ.ค. 2555   วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  -  
3 เม.ย. 2555   ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันในการให้บริการเรือลากจูง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  -  
23 พ.ย. 2554   วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  -  
23 พ.ย. 2554   หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนการในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  -  
15 มิ.ย. 2554   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน กรมเจ้าท่า 19 ต.ค. 2554
30 ส.ค. 2554   กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 ต.ค. 2554
30 ส.ค. 2554   กำหนดมาตรฐานควบการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 ต.ค. 2554
4 พ.ย. 2553   กำหนดหลักเกณฑ์การนำร่องในเขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2553 กฏกระทรวง 12 พ.ย. 2553
6 ส.ค. 2553   หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราวลิฟท์โดยสารชั่วคราวและลิฟท์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ก.ย. 2553
29 ก.ค. 2553   กระทรวงฯ เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ.2553  กระทรวงแรงงาน 30 ส.ค. 2553
31 ส.ค. 2553   กำหนดประเภทขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 ส.ค. 2553
7 ก.ค. 2553   หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ.2553 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  18 ส.ค. 2553
16 ก.ค. 2553   กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2553 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  10 ส.ค. 2553
8 ก.ค. 2553   กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 ส.ค. 2553
8 ก.ค. 2553   กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหรรมเคมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             10 ส.ค. 2553