ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขออนุมัติ-อนุญาต
ในการดำเนินกิจกรรมของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว
คลิกปุ่มด้านขวามือ->>>
การขออนุมัติ - อนุญาต

เพิ่มเติมข้อมูล คลิกเลย >> คู่มือ ผู้ประกอบการ จัดทำโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต  ก่อนดำเนินกิจกรรม                                                                 ในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

ระยะ เตรียมการประกอบกิจการ

1 การขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
2 การขอก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
2.1 ความหมายของอาคารและการออกแบบอาคาร
2.1.1 ความหมายของอาคาร
2.1.2 การออกแบบอาคาร
2.2 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/1
2.3 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/3
3 การรับรองอาคาร
3.1 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
4 การติดตั้งเครื่องจักร
5 การทดลองเดินเครื่องจักร
6 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
 
 

ระยะ ประกอบกิจการโรงงาน

การอนุมัติ-อนุญาตที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สทร. มี 11 เรื่อง คือ

คู่มือ

แบบฟอร์ม

ติดต่อ

1) งานอนุญาตนำขยะออก

1.1) การจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.1

 สทร.ค บฟ.15.1.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

1.2) การกำจัดขยะ

1.2.1) ใบกำกับการขนส่งมูลฝอย

 

สทร.ส วป.25

 

สทร.ส บฟ.25.1

1.2.2) ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

 

สทร.ส บฟ.25.2

2) งานอนุญาตขนถ่ายสินค้าอันตราย

สทร.ค วป.15.2

สทร.ค บฟ.15.2.1

3) งานอนุญาตให้เรือเข้ามาใช้พื้นที่ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.3

สทร.ค บฟ.15.3.1

คุณ นวลจันทร์ ทารักษ์ (สทร.)

4) งานอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

สทร.ค วป.15.4

สทร.ค บฟ.15.4.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

5) งานอนุญาตขนเสบียงอาหารขึ้นเรือ และ / หรือนำลูกเรือขึ้นลงเรือสินค้า

 สทร.ค วป.15.5

สทร.ค บฟ.15.5.1

คุณ ธัญญนันท์ พิทักษ์พงศ์(สทร.)

6) งานอนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

 สทร.ค วป.15.6

สทร.ค บฟ.15.6.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

7) งานอนุญาตปฏิบัติงานในที่สูง

 สทร.ค วป.15.7

สทร.ค บฟ.15.7.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

8) งานอนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ

สทร.ค วป.15.8

สทร.ค บฟ.15.8.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

9) งานอนุญาตนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด

สทร.ค วป.15.9

สทร.ค บฟ.15.9.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

10) งานอนุญาตนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.10

สทร.ค บฟ.15.10.1

คุณ นวลจันทร์ ทารักษ์ (สทร.)

11) งานอนุญาตจอดเรือเทียบซ้อนลำในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.11

สทร.ค บฟ.15.11.1

คุณ นวลจันทร์ ทารักษ์ (สทร.)