วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. ให้การต้อนรับนางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) และคณะผู้ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย ECO Green Network และการพัฒนาสมรรถนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO Industrial Development ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรอบนิคมฯภาคเหนือ และพนักงาน สนน. ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง นิคม โรงงาน ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยกัน ในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท โครงการ CSR และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS หลังจากนั้นคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการป่าชุมชน ชมสินค้าวิสาหกิจชุมชนเนินพระ และเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

 

DSC 9474 DSC 9533 
DSC 9552 DSC 9554
DSC 9573 DSC 9582