วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมพิธีเปิด“โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 จัดโดย กลุ่มปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับภาคเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน โดยวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มประมง สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย หอยหวานจำนวน 5,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 200 ตัว ลูกปูจำนวน 1,500,000 ตัว ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 1,000 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 1,656,200 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รวมถึงกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด

LINE ALBUM ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเก้ายอด 22566 ๒๓๐๕๒๒ 81  LINE ALBUM ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเก้ายอด 22566 ๒๓๐๕๒๒ 28 0
LINE ALBUM ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเก้ายอด 22566 ๒๓๐๕๒๒ 19 LINE ALBUM ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเก้ายอด 22566 ๒๓๐๕๒๒ 4