วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร พร้อมด้วย นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการดำเนินงานการจัดการด้านความปลอดภัยท่าเรือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไข (EIA)ในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

LINE ALBUM 8666 ๒๓๐๖๐๘ 78 LINE ALBUM 8666 ๒๓๐๖๐๘ 17
LINE ALBUM 8666 ๒๓๐๖๐๘ 87 LINE ALBUM 8666 ๒๓๐๖๐๘ 104