วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ( มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ) ร่วมให้การต้อนรับ นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน และด้านการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และการดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพ ความก้าวหน้าพื้นที่ทั้ง 2 โครงการฯ ณ ห้องสมเจตน์ สนพ. ,ชั้น 16 สทร. ,และ นิคมสมาร์ทปาร์คฯ

 

511680 S 22790439 
S 22790442 S 22790451