วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทร. และคณะครู โรงเรียนวัดตากวน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy Learning Center) ที่ดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ หรือถ่ายถอดต่อไป ตามโครงการ Eco School ของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดตากวน ซึ่งจัดโดย สมาคมเพื่อนชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ GPSC ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง

LINE ALBUM เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้GPSC 10 06 66 ๒๓๐๖๑๒ 1

LINE ALBUM เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้GPSC 10 06 66 ๒๓๐๖๑๒ 7

LINE ALBUM เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้GPSC 10 06 66 ๒๓๐๖๑๒ 8 LINE ALBUM เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้GPSC 10 06 66 ๒๓๐๖๑๒ 28