วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านตากวน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์อันตรายของ PTTLNG บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัดให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นเครื่องหมายทางเรือ สัญญาณไฟและธงการเดินเรืออีกด้วย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านตากวน

1 2 
3 4