วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพยูน โดยมีนายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร กล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยังมาให้ความรู้เรื่องการทำCPR เพื่อการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ แก่กลุ่มประมงอีกด้วย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพยูน
 
 LINE ALBUM 6766 ๒๓๐๗๐๖ 7  LINE ALBUM 6766 ๒๓๐๗๐๖ 55
 LINE ALBUM 6766 ๒๓๐๗๐๖ 102  LINE ALBUM 6766 ๒๓๐๗๐๖ 119