วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการสาขางานการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริง และเข้าใจงานอาชีพเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

 DSC 3117  DSC 3131
 DSC 3174  LINE ALBUM 12766 ๒๓๐๗๑๒ 49