วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 มอบของรางวัลและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดพลา,วัดตากวน และชุมชนหมู่ 2 ต.บ้านฉาง ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ที่เป็นประเพณีสำคัญของไทย ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ

1 2
3 4