วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา “ธรรมศึกษา”เนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ แก่นักเรียนชาวเขาบนดอย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เด็กนักเรียนมีขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตั้งใจศึกษา ธรรมมะ และพุทธประวัติ ของพุทธเจ้า และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป รับมอบโดยพระครูรัตนากรวิสุทธ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งจะนำทุนการศึกษาส่วนนี้ นำไปมอบให้กับ นักเรียนชาวเขาบนดอย ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 จำนวน 6 โรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 S 9084934