วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนครัวบ้านแม่ฉัน By Nana สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากโภชนาการ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูป เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจฯ ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนครัวแม่ฉัน By Nana

 1