กนอ. พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ (มาบตาพุด) และนางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ผู้แทนผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และพนักงาน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้หลักธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนดีงาม ตามหลักศีลธรรมจริยธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขฯ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

 1 3 
 11  12