วันที่ 11 เมษายน 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เเละคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” ปีที่ 15 โดยมี บ. PTT LNG เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ปากคลองตากวน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลของระบบนิเวศของท้องถิ่นทะเลไทย สร้างจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธาน มีจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวน 1,560,000 ตัว ได้แก่กุ้งกุลาดำ จำนวน 50,000 ตัว ลูกไรปูม้า จำนวน 1,500,000 ตัว, ปลากะพงขาว 5,000 ตัว และหอยหวาน 5,000 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 1,560,000 ตัว

 LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 7  LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 45
 LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 59  LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 83
 LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 104  LINE ALBUM 11467 1 ๒๔๐๔๑๑ 116