วันที่ 20 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบงบประมาณสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด

 S 12583123 0 S 12583115 0 
 S 12583119 0  S 12583134 0